Lubuski Spinacz Biznesu i Nauki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.2. Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Tytuł: "Lubuski Spinacz Biznesu i Nauki"
Całkowity koszt projektu: 639 522,00 zł
Okres realizacji: 01.10.2014 r. - 30.06.2015 r.
Cel projektu: wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu na postawie wzorca niemieckiego, a także podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw, pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.

Beneficjenci ostateczni:
• naukowcy - przedstawiciele świata nauki, jednostek naukowych - pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni, zainteresowanych komercjalizacją wiedzy i opracowaniem innowacyjnego rozwiązania w ramach współpracy z firmą,
• przedsiębiorstwa i ich pracownicy - mikro, małe, średnie lub duże firmy, prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego, zatrudnionych na umowę o pracę, zainteresowane współpracą z naukowcem i pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania we współpracy ponadnarodowej;

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
• wyjazdy studyjne do Niemiec,
• wyjazdy warsztatowe do Niemiec,
• seminaria szkoleniowe
• spotkania warsztatowe, promujące, integrujące środowisko biznesu ze środowiskiem nauki w województwie lubuskim.