Aktywne włączenie drogą do sukcesu - kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane

PROJEKT

 

Tytuł projektu: „Aktywne włączenie drogą do sukcesu - kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice”

RPLB.07.03.00-08-0034/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna;

Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym.

LIDER PROJEKTU:

BIURO EKSPERTYZ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.


PARTNERZY W PROJEKCIE:

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACJI

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 2 578 944,00 ZŁ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 2 449 996,80 ZŁ

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej 220 os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin z obszarów wiejskich objętych rewitalizacją na terenie gminy Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice poprzez udział w kompleksowym wsparciu opartym na indywidualnej ścieżce reintegracji z uwzględnieniem diagnozy potrzeb UP w okresie 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej z przesłanek wymienionych poniżej:

-              osoby długotrwale bezrobotne,

-              osoby bezrobotne,

-              osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

-              osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

-              osoby korzystające z zasiłków pomocy społecznej,

-              osoby niesamodzielne ze względu na wiek  (osoby w wieku poprodukcyjnym),

-              osoby opuszczające zakłady karne,

-              osoby które ukończyły terapię przeciw uzależnieniom (alkoholizm, narkomania),

-              osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących woj. lubuskie pochodzących z terenów wiejskich  objętych rewitalizacją tj. obszarów zdegradowanych na terenie:

 • gminy Bytom Odrzański,
 • gminy Iłowa,
 • gminy Kargowa,
 • gminy Krosno Odrzańskie,
 • gminy Nowogród Bobrzański,
 • gminy Przytoczna, Sulęcin,
 • gminy Szczaniec,
 • gminy Świebodzin,
 • gminy Trzciel,
 • gminy Tuplice.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 

Dla każdego Uczestnika projektu opracowana  zostanie indywidualna ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz wsparcia:

 • Indywidualną diagnozę w zakresie rozwoju społeczno - zawodowego (diagnoza wraz z Indywidualnym Planem Działania przeprowadzana jest przez doradcę zawodowego).
 • Interaktywne warsztaty umiejętności psychospołecznych.
 • Indywidualny coaching.
 • Wsparcie prawnika.
 • Wsparcie psychologiczne .
 • Warsztaty aktywnego i nowoczesnego poszukiwania pracy.
 • Szkolenie: ABC przedsiębiorczości - własna działalność gospodarcza w praktyce.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • SZKOLENIA umożliwiające nabycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz STYPENDIUM SZKOLENIOWE.
 • STAŻE ZAWODOWE I STYPENDIUM STAŻOWE
 • Wsparcie trenera pracy – wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Otwarcie 11 klubów aktywizacji i inicjatyw społecznych na terenie gmin biorących udział
  w projekcie.

Kluby mają na celu umożliwienie stałego prowadzenia działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem oraz ich rodzin z obszarów zdegradowanych gmin.

 • WSPARCIE TOWARZYSZĄCE:
 • ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 • ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM (do lat 7) LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ poprzez refundacje kosztów przedszkola, żłobka lub kosztów opiekunki/opiekuna.

 

KONTAKT

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:

Biuro projektu

Kościelna 2 (3 piętro),

65-064 Zielona góra

Tel. 511 458 110; 509 125 066

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu:

Kierownik projektu: Justyna Lejnsztern.

Pracownik biura projektów: Agnieszka Popławska.