Przedłużone wsparcie pomostowe

W związku z uruchomieniem procedury przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestniczek projektu „Kobieta liderem – kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”, poniżej przedstawiamy obowiązującą dokumentację w ramach projektu:

 

Nabór wniosków trwa w dniach od 18 do 28 września 2018 r. do godz. 15:00.

Wnioski należy składać osobiście w Biurze Projektu (adres: ul. Kościelna 2 III piętro, 65-064 Zielona Góra) w godzinach 8:30 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty.

Liczy się data wpływu do Biura Projektu.  

Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy złożyć wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach.

W przypadku pytań lub trudności uprzejmie proszę o kontakt z Biurem Projektu.

Pliki do pobrania:

 

Zakończenie oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Kobieta liderem – kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”, nr projektu RPLB.06.03.01-08-0063/16 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 6. Regionalny Rynek Pracy

Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia

Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

W wyniku zakończenia oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego poniżej prezentujemy listę rankingową złożonych wniosków.

Szczegółowe informacje o wyniku oceny zostaną przekazane uczestnikom drogą telefoniczną
i mailową.

 

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania prezentuje się następująco:

Wyniki oceny przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego

Lista przyznanych dotacji w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego