„Rehabilitacja doda Ci sił wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 6. Regionalny rynek pracy.

Numer i nazwa Działania: Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających

do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Numer i nazwa Poddziałania: nie dotyczy

Numer naboru: RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18

Tytuł projektu: „Rehabilitacja doda Ci sił – wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy”

 

Projekt realizowany od 01.01.2020 do 31.12.2021

 

Konkurs obejmuje następujący typ projektu: Wdrożenie  programów  zdrowotnych  w  kierunku  rehabilitacji  medycznej  umożliwiających powrót do pracy, tj.  ukierunkowanie  na  grupy  docelowe najbardziej  narażone  na  opuszczenie  rynku  pracy z  powodu  czynników zdrowotnych  lub  najbardziej  bliskie  powrotowi  na  rynek  pracy  w  wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

  1. niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
  2. zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
  3. działania  informacyjno-edukacyjne,   w   tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
  4. działania  szkoleniowe  skierowane  w  szczególności  do  podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
  5. w  uzasadnionych  przypadkach  zakup  sprzętu  (zgodnie  z  wytycznymi kwalifikowalności).