Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrożenia systemu opomiarowania obiektów przestrzennych i powierzchniowych, analizy i monitoringu prawidłowości naliczania podatków lokalnych w oparciu o metody fotogrametryczne.

 

Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrożenia systemu opomiarowania obiektów przestrzennych i powierzchniowych, analizy i monitoringu prawidłowości naliczania podatków lokalnych w oparciu o metody fotogrametryczne

 

Beneficjent: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Cel projektu: wdrożenie wyników prac B+W celem uruchomienia innowacyjnych usługi i  zwiększenia konkurencyjności BERG Sp. z o.o.

Grupy docelowe: Administracja publiczna, Przedsiębiorcy.

Całkowita wartość projektu: 629 434,05 zł

Wartość  dofinansowania: 281 454,25 zł

Wnioskowany projekt dotyczy komercjalizacji opracowanych innowacyjnych metod pomiarowych i analizy, co służyć ma przede wszystkim prowadzeniu monitoringu prawidłowości naliczania podatków lokalnych w oparciu o metody fotogrametryczne.

Niniejszy projekt jest wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań opracowanych
w ramach projektu pn. „Budowa systemu analizy i monitoringu prawidłowości naliczania podatków lokalnych w oparciu o metody fotogrametryczne”, współfinansowanego ze środków RPO-L2020 w ramach dz. 1.2, zrealizowanego w okresie 01.04.2019 r. – 31.10.2019 r. w ramach Bonów na innowacje.

W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostaną działania inwestycyjne niezbędne do wdrożenia innowacyjnych usług polegających na wykorzystaniu metod fotogrametrycznych oraz innowacyjnego systemu analizy do realizacji audytów pomiarowych i pomiarów, w tym w szczególności do prowadzenia monitoringu prawidłowości naliczania podatków lokalnych. Projekt będzie zatem wdrożeniem wyników prac B+R przeprowadzonych w ramach opisanego wyżej Bonu na innowacje, w ramach którego opracowano prototypowe rozwiązanie systemowe i narzędzie analityczne do świadczenia ww. usług

Zakres rzeczowy projektu dotyczy:

 • Prac budowlanych - adaptacji budynku o pow. 400 m kw.
 • Zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 • oprogramowanie umożliwiające wizualizację skanów 3d obiektów, tworzenie map, modeli wysokościowych, programowanie nalotów,
 • dron płatowiec - Serwer plików do przechowywania danych,
 • stacje robocze do obróbki zgromadzonego materiału - 3 szt.,
 • mobilny skaner 3d do skanowania budynków,
 • stacja robocza do skanera 3D o bardzo dużej mocy obliczeniowej, umożliwiającej obróbkę chmury punktów pochodzącej ze skanera 3D,
 • ploter drukujący dedykowany do oprogramowania CAD I GIS Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń sprzętowych.

Wszystkie działania objęte projektem stanowić będą kompletne zaplecze technologiczne do wprowadzenia niżej wymienionych innowacyjnych usług realizowanych w oparciu o metody fotogrametryczne.

Planowane usługi:

 • analiza i monitoring prawidłowości nalicz. podatków lokalnych;
 • pomiar obiektów na potrzeby projektowe;
 • pomiary przy odbiorach powykonawczych.;
 • pomiary pow. dachowych dla podatku od opadów.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.07.2020 r., natomiast termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 31.12.2021 r.

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie -  2020 w ramach Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP.