Projekty dofinansowane ze środków europejskich, dla których dokumentację aplikacyjną przygotowali nasi konsultanci

 

Lp. Beneficjent Nazwa projektu Dofinansowanie Całkowita wartość projektu
Priorytet 4: Środowisko i kultura
1. Gmina Żary o statusie miejskim Żarski Park Kultury i Nauki, przebudowa
i rozbudową instytucji kultury w Żarach
1 849 858,23 2 176 303,89
2. Gmina Szczaniec Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury 1 509 366,62 1 775 725,45
3. Gmina Iłowa Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej- wiedza
i magia
1 355 388,41 1 594 574,63
4. Regionalne Centrum Animacji
i Kultury
Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku 18 408 374,77 21 656 911,52
5. Gmina Bytom Odrzański Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański 2 584 119,34 3 739 372,73
6. Gmina Nowa Sól Wparcie kapitału przyrodniczego regionu poprze udostępnienie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól 3 958 135,80 4 656 630,40
7. Gmina Przytoczna Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Przytoczna 534 723,40 696 105,92
8.  Gmina Szczaniec Przebudowa i wyposażanie Szczanieckiego Ośrodka Kultury 1 509 366,62 1 775 725,45
9. Fundacja Archeologiczna Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego - Schonaichianum - Centrum Historyczno - Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim 7 700 928,77 9 059 916,23
10. Gmina Iłowa Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej -  wiedza i magia 1 355 388,41 1 594 574,63
11. Gmina Czerwieńsk Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację  Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk 2 382 434,26 2 802 863,88
Priorytet 1: Gospodarka i innowacje
1. Gmina Babimost Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez partnerów Gminę Babimost Woj.. Lubuskie i Gminie Kargowa 4 126 633,69 zł 2 759 797,21 zł
Priorytet 9: Infrastruktura społeczna
1. Gmina Nowa Sól Rozbudowa i przebudowa Publicznych Szkół Podstawowoych w Przyborowie i Lubieszowie 2 083 240,11 3 800 574,83
2. Gmina Babimost Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie szkoły podstawowej w Podmokłach Małych 566 665,73 666 665,57
3. Gmina Świebodzin Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażanie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach 2 884 564,26 3 532 441,19
4. Powiat Sulęciński Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie 3 803 596,93 5 756 571,56
5. Gmina Iłowa Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej 2 335 204,80 6 785 059,86
7. Gmina Kargowa Nowoczesna szkoła-kompetentni uczniowie - poprawa kształcenia jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Kargowa 472 839,92 556 282,26
8. Gmina Czerwieńsk Poprawa jakości ksztalcenia w Publicznej Szkole Podstawowoej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprze rozwój infrastruktury edukacyjnej polegającej na budowie nowoczesnych pracowni:matematycznej, przyrodniczej,TIK Szkolnego Centrum Multimedialnego 1 153 160,25 3 891 033,71
10. Gmina Bytom Odrzański Rewitalizacja Gminy bytom Odrzański - etap III 9 352 606,82 11 129 160,37
11. Gmina Krosno Odrzańskie Rewitalizacja częśći dolnego miasta obejmującego ulice :Grobla,Bobrowa, Plac Prusa,Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krosnie Odrzańskim 381 635,39 4 489 818,15
12. Gmina Szprotawa Przebudowaz rozbudową dwanegobudynku Klasztoru Magdalenekprzy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej 3 501 530,54 5 143 795,74
13. Gmina Sulęcin Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie -etap II 2 872 026,87 3 378 855,20
14. Gmina Krosno Odrzańskie Adaptacja budynku przy Ul Pocztowej 9i11na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągow komunikacyjnych w otoczeniu budynku 1 968 521,47 2 315 907,68
15. Regionalne Centrum Kultury i Animacji Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji i Kultury 5 144 598,22 6 192 712,37
16. Gmina Otyń Inwestycja w przyszłość -przebudowa i rozbudowa szkoły w Otyniu o przedszkole 1 108 713,96 1 304 369,38
17. Gmina Brody Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego w Brodach 1 275 262,32 1 596 724,50
18. Gmina Przytoczna Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Przytocznej ul. Parkowa 7, Gmina Przytoczna 5 077 163,11 6 470 504,13
19. Gmina Szprotawa Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego nr. 3 przy UL. Waszyngtona 5 w Szprotawie 4 067 520,76 5 429 445,82
20. Gmina Iłowa Poprawa infrastruktury edukacyji przedszkolnej w Gminie Iłowa 2 905 927,04 3 779 060,84
21. Gmina Tuplice Przebudowa-Modernizacja wraz z dopasażaniem Przedszkola Samorządowego w Tuplicach 775 126,06 972 675,68
Priorytet 2: Rozwój cyfrowy
1. Fundacja Natura Polska z siedzibą w Lubomyślu Wdrożenie zintegrowanej platformy e- usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego 2 767 284,77 3 255 629,15
3. MZGK Nowa Sól Budowa systemu infromacji przestrzennej GIS oraz platformy e- usług dla MZG w Nowej Soli 2 029 630,00 2939700
4. Uskom Kożuchów Budowa systemu e- usłg dla mieszkańcow Przedsiebiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. 1 604 126,80 2321265,84
5. RCAK Rozbudowa zintegrowanego systemu- e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury 599 907,90 705 774,00
6. Miasto Gorzów Wlkp. Rozwój elektornicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Oraz udostępniania danych publicznych 7 588 239,00 8 927 340,00
7. Gmina Iłowa Rozwój elektronicznych udług dla ludności-tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Ilowa 383 175,75 450 795,00
8. Gmina Czerwieńsk Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców miny Czrwieńsk poprez budowę zintegrowanego systemu infromacyjnego 649 255,50 763 830,00
9. Gmina Nowa Sól Miasto Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkanców 848 736,90 998 514,00
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zrowotnej Ośrodek Rehabilitacji leczniczej Informatyzacja w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z uruchomieniem e-usług SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli. 257 600,76 317 340,00
11. Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego 20 713 348,94 29 973 434,50
12. Szpital Międzyrzecki Spółka
z o.o.
Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 10 423 373,21 12 815 124,00
13. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. Zaawansowane narzędzia obrazowania 3D w informatycznej platformie badań obrazowych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 1 453 878,53 1 746 600,00
Priorytet 3: Gospodarka niskoemisyjna
1. Województwo Lubuskie Termomodernizacja budynku Urzędu Marszalkowskiego Woj.Lubuskiego przy ul. Podgórnej w Zielonej Gorze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgornej 6 069 420,25 7 339 124,53
2. Gmina Iłowa Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej 453 409,61 778 561,86
4. Gmina Otyń Termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł 1 019 520,33 1 313 949,18
5. Gmina Tuplice Termomdernizacja obiektow użytecznosci publicznej na terenie Gminy Tuplice 3 131 054,40 4 066 345,89
6. Powiat Międzyrzecki Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiznego warsztatow szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnatsyczną ul. Marcinkowskiego oraz Sali gimnastycznej przy ul Liblta 4 w Międzyrzeczu 3 222 884,22 4 083 489,00
7. Gmina Zwierzyn Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie 672 601,48 804 838,92
8. Gmina Slawa Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Slawa 2 007 890,43 2 588 430,87
9. Powiat Strzelecko- drezdenecki Głęboka modernizacja energetyczna warsztaów szkolnych Zespołu Szkoł Centrum Kształcenia Ustawicznego s. Biderzyckiego w Strzelcach Krajeńskich 1 708 579,79 2 028 589,22
10. Gmina Nowogród Bobrzański Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach dz.nr 6/2 i 103 z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , instalacji wewnętrznych oraz źródeł ogrzewania OZE 667 146,06 798 393,49
11. Gmina Szczaniec Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu 971 337,67 1 216 371,34
12. Gmina Babimost Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek 9 899 998,88 12 941 175,10
13. Gmina Zabór Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zabór 3 553 419,59 2 777 336,83
         

2