Nowy portal informacyjny o polityce spójności

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o uruchomieniu przez Komisję Europejską nowego portalu  informacyjnego o polityce spójności.  Zawarte w nim informacje o realizacji unijnej polityki spójności pochodzą ze sprawozdań przedłożonych Komisji przez organy krajowe i dotyczą wyników osiągniętych przez poszczególne państwa członkowskie.

W portalu można sprawdzić sposób podziału środków finansowych między państwa, kategorie regionów, rodzaje funduszy oraz podział według celów tematycznych. Dostępne są też interaktywne mapy prezentujące dane na temat kontekstu społeczno–gospodarczego oraz opisane są szczególne wyzwania stojące przed regionami europejskimi (na podstawie opublikowanego przez KE Szóstego sprawozdania dotyczącego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

Portal jest dostępny pod adresem:  https://cohesiondata.ec.europa.eu/   

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2014

W dniu 29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zmienił w drodze uchwały Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2014.

W III kwartale 2014 r. zaplanowano ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, w ramach kategorii interwencji 23: Drogi regionalne/lokalne. Kwota środków na przedmiotowy konkurs wyniesie 3,3 mln PLN (w tym 0,3 mln PLN w ramach rezerwy na ewentualne odwołania).

Ponadto ogłoszone zostaną kolejne konkursy w ramach Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw:
- W III kwartale 2014 r. Konkurs zamknięty w ramach typu V – promocja przedsiębiorczości i innowacji, na kwotę 6,6 mln PLN (w tym 0,6 mln PLN w ramach rezerwy na ewentualne odwołania).
--W III/IV kwartale 2014 r. Konkurs zamknięty dla następujących typów projektów: I typzakup wyposażenia i rozwój infrastruktury sfery B+RT, II typ – budowa/tworzenie lub rozbudowa parków technologicznych, parków naukowo – technologicznych, inkubatorów, w tym również infrastruktury oraz wyposażenia parków naukowo – technologicznych, przemysłowych, inkubatorów oraz innej infrastruktury B+RT, III typ - projekty badawczo-rozwojowe oraz IV typ - voucher/bon na badania (udzielany przez beneficjenta przedsiębiorcom z sektora MŚP) - tylko projekty nieobjęte pomocą publiczną, na kwotę 12,1 mln PLN (w tym 1,1 mln PLN w ramach rezerwy na ewentualne odwołania).

Ponadto zaktualizowany Harmonogram zawiera trwające rundy aplikacyjne:
-Konkurs zamknięty w ramach Działania 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej.
-Konkurs zamknięty w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
-Konkurs zamknięty w ramach Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.
-Konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej  infrastruktury edukacyjnej.
-Konkurs zamknięty w ramach Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.
-Ogłoszony w IV kwartale 2013 r. trwający konkurs otwarty w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

Środki zostały określone w PLN z uwzględnieniem kursu euro wg Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 czerwca 2014 r., na poziomie 4,1522. Z chwilą rozstrzygania konkursów ujętych w Harmonogramie kwoty przeznaczone na dane postępowanie zostaną przeliczone, zgodnie z aktualnym kursem euro. Harmonogram może ulegać zmianom w trakcie realizacji Programu.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Harmonogram ogłaszania konkursów na 2014 rok:

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach LRPO 2007-2013 na rok 2014

(źródło: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1597:harmonogram-ogaszania-konkursow-w-ramach-lubuskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-na-rok-2014&catid=121:aktualnoci&Itemid=81)

Zmiana Uszczegółowienia LRPO

W dniu 29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął - w formie Uchwały - zmiany do Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu zamkniętego w ramach Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, zmieniono zapisy dotyczące m.in. typów projektów oraz Kryteriów wyboru projektów. Poniżej zamieszczony został wykaz wprowadzonych zmian do Uszczegółowienia LRPO oraz aktualny dokument do pobrania w wersji elektronicznej.

 Uszczegółowienie LRPO (2.37 MB)

 Tabela zmian ULRPO lipiec 2014 (349.74 kB)

(źródło: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1602:zmiana-uszczegoowienia-lrpo&catid=50:uszczegolowienielrpo)

Ogłoszenie konkursu LRPO/2.4/2/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt 1art. 28 ust.1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 1.08.2014 r. do 5.09.2014 r. ogłasza konkurs zamknięty nr LRPO/2.4/2/2014 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych – 02, 03, 04, 09 i 15.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Konkursu:

-   V typ – promocja przedsiębiorczości i innowacji. Projekty polegające na inwestycji w infrastrukturę służącą promocji przedsiębiorczości i innowacji oraz działaniach promocyjnych (publikacje, działania pokazowe, promocyjne, rozpowszechnianie wiedzy) będących niezbędnym elementem projektu (łączne wydatki na wszelkie działania promocyjne w ramach projektu nie mogą przekroczyć 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).
 Dofinansowaniu mogą podlegać tylko projekty nieobjęte pomocą publiczną.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Konkursu są:

-        jednostki samorządu terytorialnego (JST),

-        związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,

-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną (w tym spółki komunalne, spółki z udziałem JST),

-        instytucje otoczenia biznesu,

-        organizacje pozarządowe (działające w zakresie wsparcie sektora MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie),

-        szkoły wyższe,

-        jednostki naukowe,

-        jednostki badawczo – rozwojowe,

-        partnerzy społeczni i gospodarczy.

Możliwa jest realizacja projektu na zasadzie parterstwa podmiotów uprawnionych do aplikowania w ramach LRPO.

Kwota środków przeznaczona na Konkurs wynosi 6 000 000,00 PLN[1] (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 600 000,00 PLN1 (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), która została ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 85 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.[2]

Minimalna wartość projektu :

- 100 tys. PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte Uchwałą nr 56/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 21 czerwca 2012 r. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte Uchwałą nr 70/KM-LRPO/2014 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 24 czewrca 2014 r. oraz Uchwałą nr 64/KM-LRPO/2013 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2013 r2.Kryteria kluczowe , którymi kieruje się Zarząd Województwa Lubuskiego zostały przyjęte Uchwałą nr 54/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 10 lutego 2012 r. Kryteria dodatkowo zostały zamieszczone w Uszczegółowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr 100/610/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl (zakładka Komitet Monitorujący).

Ostatecznego wyboru projektu do realizacji dokonuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

Termin rozstrzygnięcia Konkursu jest zgodny z zapisami aktualnego Podręcznika Procedur IZ LRPO.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać osobiście, pocztą (tylko za potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem kuriera w Departamencie LRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,ul. Bolesława Chrobrego 1-3, 65-043 Zielona Góra oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu, p.104, ul. Łokietka 22 , 66-400 Gorzów Wlkp. - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 .

Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu dokumentów do jednego z ww. miejsc. Wnioski wypełnione odręcznie, w języku obcym, niewypełnione za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) lub złożone w liczbie egzemplarzy niezgodnej z ogłoszeniem o Konkursie zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej z powodu niespełnienia kryteriów dopuszczających. Wnioski wraz z załącznikami składane są w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

System realizacji LRPO na lata 2007 – 2013 przewiduje jeden środek odwoławczy w postaci protestu. Wnioskodawca ma możliwość wystąpienia o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego przez niego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jej wyników, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Protest może wnieść każdy Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania - w terminie 14 dni kalendarzowych. Uprawnienie Wnioskodawcy w tym zakresie powstaje z dniem otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Wnioskodawca, po otrzymaniu informacji o wynikach procedury odwoławczej, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

IZ LRPO lub Wnioskodawca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania wniosku i załączników oraz zasad ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawarte są w Regulaminie konkursu.

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji składanej w odpowiedzi na ogłoszony Konkurs Wnioskodacy powinni zapoznać się z treścią następujących dokumentów, dostępnych w wersji elektronicznej na stronie www.lrpo.lubuskie.pl, w tym m.in.:

-  wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” wraz z instrukcją jego wypełniania oraz Studium Wykonalności,

-    wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 można uzyskać w Departamencie LRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wydział Informacji i Promocji LRPO, ul. Bolesława Chrobrego 1-3, 65-043 Zielona Góra, tel.: (68) 456 51 10, 11, 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Instytucja Zarządzająca LRPO zastrzega sobie prawo zamknięcia Konkursu nr LRPO/2.4/2/2014 w przypadku wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok w ramach Działania, jak również wówczas, gdy wystąpią inne uzasadnione okoliczności.

 Paczka nr 1 Ogłoszenie, regulamin, wniosek, załączniki (2.34 MB)

  Paczka nr 2 - Dokumenty i wytyczne - konkurs 2.4 (17.68 MB) 

 Paczka nr 3 - Akty prawne - konkurs 2.4 (7.5 MB)

 Paczka nr 4 - Wzór Umowy -konkurs 2.4 (467.23 kB)

 Dokumenty i informacje w ramach konkursu 2.4 (261.77 kB)

 Przeliczono według kursu euro = 4,1522 zł. Kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu euro na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie projektu i może ulec zmianie.

Za wyjątkiem kryterium Innowacyjność projektu oraz Nowa inwestycja.

Źródło: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1599:ogoszenie-konkursu-lrpo2242014&catid=121:aktualnoci&Itemid=81

Cykl szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

W okresie od lipca do września 2014 roku realizowany będzie cykl szkoleń poświęcony tematyce związanej z zasadami realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Spotkania w formie warsztatów będą się odbywać na terenie całego województwa lubuskiego. Organizatorami szkoleń są Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Cykl 22 spotkań obejmuje kilka bloków tematycznych związanych z: zasadami zatrudniania i zarządzania personelem w projektach, monitorowaniem i rozliczaniem wydatków oraz projektami współpracy ponadnarodowej. Szkolenia realizowane będą w kilku miejscowościach regionu. Szczegółowy wykaz wszystkich szkoleń znajdą Państwo poniżej. Informacje dotyczące miejsc, w których odbywać się będą poszczególne szkolenia oraz szczegółowe ich opisy będą aktualizowane na stronie internetowej: www.efs.lubuskie.pl, a także: www.fundusze.lubuskie.pl.

Zasady zatrudniania, rozliczania i zarządzania personelem w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Sulęcin (14.07.2014 r.)
 • Świebodzin (16.07.2014 r.)
 • Żagań (21.07.2014 r.)
 • Słubice (24.07.2014 r.)
 • Zielona Góra (12.08.2014 r.) - ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna) 
 • Gorzów Wlkp. (02.09.2014 r.)
 • Gorzów Wlkp. (08.09.2014 r.) 
 • Zielona Góra (09.09.2014 r.) - ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna)
 • Nowa Sól (15.09.2014 r.)
 • Wschowa (17.09.2014 r.) 

Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

 • Sulęcin (15.07.2014 r.) 
 • Świebodzin (17.07.2014 r.) - Zakład Usług Szkoleniowych DIDASKO, Os. Łużyckie 28
 • Żagań (22.07.2014 r.)
 • Słubice (23.07.2014 r.)
 • Zielona Góra (13.08.2014 r.)
 • Gorzów Wlkp. (03.09.2014 r.)
 • Gorzów Wlkp. (04.09.2014 r.)
 • Zielona Góra (10.09.2014 r.)
 • Nowa Sól (16.09.2014 r.)
 • Wschowa (18.09.2014 r.) 

Projekty współpracy ponadnarodowej oraz projekty z komponentem ponadnarodowym w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – specyfika, zarządzanie i rozliczanie:

 • Zielona Góra (11.08.2014 r.) - ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna)
 • Gorzów Wlkp. (05.09.2014 r.)

Udział w szkoleniach można zgłaszać pod numerem telefonu:  68 4565 521 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W mailu należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, a także datę, nazwę oraz miejsce szkolenia. Przy rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsca ograniczona!

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanej prezentacji multimedialnej, a na zakończenie – certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Podczas szkolenia zostanie zapewniony również catering dla uczestników. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

(źródło: www.fundusze.lubuskie.pl)