Program Porsument nowy element wsparcia mikroinstalacji energetycznych i rozwoju rynku OZE

W dniu 26 maja br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Prosument”, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Będzie to kontynuacja trwającego jeszcze programu, dzięki któremu udało się zwiększyć dynamikę rozwoju krajowego rynku kolektorów słonecznych.

Pomocą zostaną objęci ww. beneficjenci, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, nowych instalacji
i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w celu produkcji:

- energii elektrycznej lub

- ciepła i energii elektrycznej (jako jedna instalacja lub jako oddzielne instalacje w budynku).

Program nie przewiduje wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą polegały na zakupie i montażu instalacji wytwarzających jedynie energię cieplną.

Formą wsparcia będzie pożyczka (oprocentowanie wynoszące 1% w skali roku) połączona wraz z dotacją, pokrywające łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Fundusz planuje przeznaczyć 600 mln zł na rozwój energetyki prosumenckiej, z czego 300 mln zł będzie rozdysponowane w ramach części pilotażowej programu – atrakcyjniejszej jeśli chodzi o wysokość dofinansowania (20 – 40% dotacji w zależności od źródła; w późniejszym okresie 15 – 30%).

Ogólna pula pieniędzy w ramach tzw. „pilotażu” podzielona zostanie w następujący sposób:

- 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,

- 100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku,

- 100 mln zł dla WFOŚiGW.

Aktualnie ogłoszony konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, a środki w wysokości 100 mln zł będą mogły być wydatkowane w latach 2014 – 2017, z czego umowy powinny być zawarte do 2015 roku.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę połączoną z dotacją wynosi 1 mln zł, co pozwoli na podjęcie zadań inwestycyjnych mających na celu zakup oraz montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych,  małych elektrowni wiatrowych, układów mikrokogeneracyjnych, a także źródeł ciepła opalanych biomasą.

Szczegółowe informacje nt. programu oraz bieżącego konkursu znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/.

(źródło: http://rpo2020.lubuskie.pl)

Projekty PPP - nie tylko na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym

Polecamy Państwu kolejną publikację zrealizowaną  przez  Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w ramach prac Platformy PPP.  Celem "Analizy prawnej możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów PPP na innej podstawie prawnej niż ustawa o PPP" jest przybliżenie czytelnikom szerokiego znaczenia pojęcia partnerstwa publiczno-prywatnego, ze wskazaniem innych możliwości prawnych realizacji przedsięwzięć PPP.

Analiza w sposób wyraźny wskazuje, że ustawa o PPP nie jest jedyną formą realizacji projektów PPP. Dopuszczalne jest ich realizowanie, także w sytuacji gdy spełniają one definicję przedsięwzięcia określoną w ustawie o PPP, w oparciu o inne przepisy krajowego prawa materialnego. Podstaw prawnych ich realizacji należy w pierwszej kolejności poszukiwać w ustawach ustrojowych dla danego typu podmiotu publicznego (np. ustawa o samorządzie gmin itd.) oraz w zakresie samorządu terytorialnego przede wszystkim w ustawie o gospodarce komunalnej pozwalającej realizować zadania własne samorządów w oparciu o spółki kapitałowe prawa handlowego oraz w dalszej kolejności wybierając ustawy szczególne dla danego typu projektów (gospodarka nieruchomościami, najem, dzierżawa – ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny etc).

We wnioskach końcowych publikacji zamieszczona została tabela stanowiąca syntetyczne zestawienie podstaw prawnych realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, które mogą być realizowane w formach alternatywnych do ustawy o PPP.

Pobierz plik:

Analiza prawna możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów PPP na innej podstawie prawnej niż ustawa o PPP  (305 KB)

(źródło: www.ppp.gov.pl)

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r., w ramach Zadania 3 („ Zapewnienie MSP usług doradczo-szkoleniowych połączonych
z finansowaniem zwrotnym ) projektu systemowego PARP pn. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

Celem Projektu jest przetestowanie oraz wdrożenie Usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP na rzecz nie mniej niż 35 Klientów, według określonego Standardu.

O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

 1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
 2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r.
  w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
 3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
 4. zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz
 5. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu oraz w ostatnich 2 latach swojej działalności, licząc do dnia złożenia Wniosku
  o udzielnie wsparcia, zrealizował co minimum 5 usług doradczych dotyczących pomocy w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego na przedsięwzięcia gospodarcze mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 5 mln zł (netto), przy czym finansowanie było pozyskiwane we współpracy z min. 3 podmiotami udzielającymi finansowania zwrotnego (tj. banki, fundusze pożyczkowe. itp.). Finansowanie zwrotne nie może obejmować kredytów konsumpcyjnych i obrotowych w rachunku bieżącym, a w dokumentacji dotyczącej udzielonego finansowania musi znajdować się potwierdzenie, że było ono związane z rozwojem przedsięwzięcia gospodarczego (dane potwierdzone opinią podmiotów udzielających finansowania zwrotnego, zaświadczających o prowadzeniu współpracy z tymi podmiotami); oraz
 6. spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej, 
 7. zobowiąże się:
 • że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
 • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
 • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

Budżet konkursu na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” wynosi 18.000.000 zł.
 
Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia, w którym może wnioskować o udzielenie mu wsparcia w maksymalnej wysokości 630 000 zł, (z zachowaniem zasad przygotowania Budżetu Projektu opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców, czyli założona średnia wartość wsparcia (wyrażona wielkością wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, liczona w odniesieniu do całego okresu realizacji Projektu) na przetestowanie i wdrożenie pojedynczej Usługi pilotażowej u co najmniej 35 Klientów wynosi maksymalnie 18.000,00 zł, w tym:

1) maksymalnie 14% wartości uzyskanego wsparcia może być przeznaczona na realizację Fazy wstępnej Projektu mającej na celu zrekrutowanie i selekcję przedsiębiorców do udziału w Fazie właściwiej Projektu. Rozliczenie tych wydatków jest możliwe wyłącznie na podstawie liczby wyświadczonych, zaakceptowanych i rozliczonych pełnych Usług (na zakończenie realizacji całego Projektu);

2) co najmniej 86 % wartości uzyskanego wsparcia powinna dotyczyć Fazy właściwej projektu, obejmującej proces przetestowania oraz wdrożenia Usługi pilotażowej według Standardu przez Podmiot wsparcia. Średnia wartość wsparcia (wyrażona wielkością wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) na przetestowanie i wdrożenie pojedynczej Usługi pilotażowej wyświadczonej bezpośrednio dla jednego Klienta biorącego udział w Projekcie nie może zatem przekroczyć kwoty 15.480,00 zł (w odniesieniu do całego okresu realizacji Projektu), przy czym:

a.  wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z testowaniem i wdrożeniem najdroższej Usługi pilotażowej może wynieść maksymalnie 130% tej kwoty;

b.  wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem bezpośrednio związanych z realizacją Etapu I dla danego Klienta to maksymalnie 27% wartości usługi i nie więcej niż 3.480,00 zł,

 1. wartość komponentu szkoleniowego zgodnego z wymaganiami zawartymi w pkt III. Standardu (Procedura realizacji usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP)   to maksymalnie 3.000,00 zł dla jednego Klienta (dla minimum dwóch wydelegowanych uczestników).

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 22 kwietnia 2014 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa: http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2627

(źródło: www.parp.gov.pl)

Nabór wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5, 00 mln euro.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do  właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
9 czerwca 2014 r. o godz. 15.00
. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Szczegółowe informacje: http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22421_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_2_

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i /lub projekty z komponentem ponadnarodowym, obejmujące: wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 1 200 000,00* zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 28 lutego 2014 roku do 18 kwietnia 2014 roku w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego / Departament Europejskiego Funduszu Społecznegoul. Podgórna 7, 65–057 Zielona Góra, kancelaria ogólna pok. nr 59 (parter) lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach. O dacie przyjęcia projektu decyduje data wpływu do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)oraz z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z póżn. zm.).
Wyłączeniu podlegają również podmioty niespełniające kryteriów dostępu, określonych w Dokumentacji Konkursowej.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.efs.lubuskie.pl/PL/strona_glowna/5/2333/Zarzad_Wojewodztwa_Lubuskiego_oglasza_konkurs_zamkniety_nr_1_POKL_8_2_1_PN_2014/

(źródlo: www.efs.lubuskie.pl)