Nabór wniosków w ramach Działania 2.4. Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw LRPO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 3.04.2014 r. do 5.05.2014 r. ogłasza konkurs zamknięty nr LRPO/2.4/1/2014 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych – 02, 03, 04, 07, 09 i 15.


Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Konkursu:
- I typ – zakup wyposażenia i rozwój infrastruktury sfery B+RT,
- II typ – budowa/tworzenie lub rozbudowa parków technologicznych, parków naukowo – technologicznych, inkubatorów, w tym również infrastruktury oraz wyposażenia parków naukowo – technologicznych, przemysłowych, inkubatorów oraz innej infrastruktury B+RT.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Konkursu są:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST),
- związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną (w tym spółki komunalne, spółki
z udziałem JST),
- instytucje otoczenia biznesu,
- organizacje pozarządowe (działające w zakresie wsparcie sektora MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie),
- szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo – rozwojowe,
- klastry,
- jednostki organizacyjne, których przedmiotem dzielności jest zarządzanie pracami B+RT i ich organizowanie,
- inkubatory przedsiębiorczości (w tym akademickie).

Możliwa jest realizacja projektu na zasadzie partnerstwa podmiotów uprawnionych do aplikowania w ramach LRPO. Kwota środków przeznaczona na Konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 1 000 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), która została ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Maksymalna wartość projektu:
- przedsiębiorstwa (MŚP): do 400 tys. PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych na wsparcie projektu inwestycyjnego związanego z nabyciem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+RT,                            
- pozostałe podmioty (z wyłączeniem MŚP): nie więcej niż 20 mln PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych na inwestycje w infrastrukturę sfery B+RT. 

Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte Uchwałą nr 56/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte Uchwałą nr 62/KM-LRPO/2013 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 8 marca 2013 r. oraz Uchwałą nr 64/KM-LRPO/2013 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. 

Kryteria kluczowe, którymi kieruje się Zarząd Województwa Lubuskiego zostały przyjęte Uchwałą nr 54/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 10 lutego 2012 r. Kryteria dodatkowo zostały zamieszczone w Uszczegółowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr 100/610/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl (zakładka Komitet Monitorujący).

Ostatecznego wyboru projektu do realizacji dokonuje Zarząd Województwa Lubuskiego. Termin rozstrzygnięcia Konkursu jest zgodny z zapisami aktualnego Podręcznika Procedur IZ LRPO.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać osobiście, pocztą (tylko za potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem kuriera w Departamencie LRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Św. Jadwigi 1, 65-065 Zielona Góra (do 22 kwietnia 2014 r. włącznie), ul. Bolesława Chrobrego 1-3, 65-043 Zielona Góra (od 23 kwietnia 2014 r.) oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu, p. 104, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. - od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 15:00.

Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu dokumentów do jednego z ww. miejsc. Wnioski wypełnione odręcznie, w języku obcym, niewypełnione za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) lub złożone w liczbie egzemplarzy niezgodnej z ogłoszeniem o Konkursie zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej z powodu niespełnienia kryteriów dopuszczających. Wnioski wraz z załącznikami i składane są w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

(źródło: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:ogoszenie-o-konkursie-nr-lrpo2412014&catid=91:konkursy-aktualne&Itemid=110)

 

Konsultacje Założeń RPO Lubuskie 2020 na terenie powiatów

Zgodnie z zapowiedziami Instytucja Zarządzająca RPO – Lubuskie 2020, rozpoczęła konferencją w dniu 16 kwietnia 2013 r. oficjalną debatę nad propozycją zapisów Programu. Teraz czekamy na Państwa głos. W tym celu w maju i czerwcu br. zostanie przeprowadzony cykl konsultacji na terenie powiatów województwa lubuskiego. Spotkania są kierowane do przedstawicieli samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych.

Przedstawiamy harmonogram konsultacji Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, informujemy jednocześnie, iż harmonogram ma charakter wstępny i w trakcie postępu uzgodnień w poszczególnych powiatach województwa, informacja na temat spotkań będzie uzupełniana i aktualizowana.

Licząc na Państwa aktywny udział w pracy nad RPO – Lubuskie 2020 zapraszamy również do wypełnienia ankiety: Formularz zgłaszania uwag, tak abyśmy mogli poznać Państwa szczegółowe spostrzeżenia i refleksje na temat dokumentu.

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji spotkań jest Pan Tomasz Przybyła tel. 68 45 65 455, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(źródło: rpo2020.lubuskie.pl)

 

Zakończenie naboru wniosków w ramach w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/2.1/1/2013

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 maja 2013 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/2.1/1/2013, Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa" LRPO.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 30 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 8 263 808,32 zł.


W dniu 27 marca br. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 2 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r. ogłosił konkurs zamknięty nr LRPO/2.1/1/2013 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych: 07 ,,Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)”

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania musi polegać na:

-        utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,
-        rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
-        dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług,
-        zasadniczej zmianie dotyczącej procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Ww. typy projektów powinny spełniać warunek innowacyjności produktowej lub procesowej co najmniej na poziome województwa lubuskiego.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania są: mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 4 000 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 400 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), która została ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

(źródło: www.lrpo.lubuskie.pl)

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2013

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zmienił w drodze uchwały Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2013.

W ramach niniejszej aktualizacji dokonano następujących zmian:

- Ogłoszony zostanie w II kwartale 2013 r. Konkurs zamknięty dla Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza, w ramach kategorii interwencji 09: Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP.

- W ramach Konkursu zamkniętego dla Działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, w ramach kategorii interwencji 07: Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedzina badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+R i przedsiębiorstwa itp.), zmieniono przeznaczenie środków poprzez rezygnację z ograniczenia wartości dotacji max do 1 mln zł, doprecyzowano, iż dofinansowany ma być tylko zakup lub wytworzenie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości i środków transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykluczono zakup używanych aktywów.

Ponadto zaktualizowany Harmonogram zawiera planowane do ogłoszenia następujące rundy aplikacyjne:

- Konkurs zamknięty w ramach Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, w ramach kategorii interwencji 23: Drogi regionalne/lokalne.

- Konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej  infrastruktury edukacyjnej.

- Konkurs zamknięty w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.

 Środki zostały określone w PLN z uwzględnieniem kursu euro wg Europejskiego Banku Centralnego  na poziomie 4,1818 z dnia 28.03.2013. Z chwilą rozstrzygania konkursów ujętych w Harmonogramie kwoty przeznaczone na dane postępowanie zostaną przeliczone, zgodnie z aktualnym kursem euro. Harmonogram może ulegać zmianom w trakcie realizacji Programu.

(źródło: www.lrpo.lubuskie.pl)