Ogłoszenie konkursu w ramach Priorytetu III. Działanie 3.1 - Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 28.02.2014 r. do 14.03.2014 r. ogłasza konkurs zamknięty Nr LRPO/3.1/1/2014 PRIORYTET III. OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DZIAŁANIE 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu: Gospodarka wodna

Preferowane działania ujęte w Programie Małej Retencji Województwa Lubuskiego:
· budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, odbudowa rzek i kanałów, stacji pomp, budowli piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z tymi działaniami;
· regulacja cieków wodnych, tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych;

Podmioty uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu to: jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.

Kwota środków przeznaczona na postępowanie konkursowe wynosi 2 000 000 PLN1 (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 200 000 PLN2 (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:
– dla projektów niegenerujących dochodu nie więcej niż 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu;
– dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu). Jednakże w przypadku projektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej 1 mln EUR, które generują dochód, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul Miodowa 11 tel. (68) 419 69 10.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1433:ogoszenie-konkursu-w-ramach-priorytetu-iii-dziaanie-31&catid=91:konkursy-aktualne&Itemid=110

Przypomnienie o konkursie LRPO/2.3/1/2013 - Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketinowych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 przypomina o trwającym konkursie otwartym nr LRPO/2.3/1/2013 w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych: 09 - Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP.  Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Konkursu - wsparcie projektów związanych z organizacją udziału przedsiębiorstw (MŚP[1] ) w misjach gospodarczych – zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej (tylko projekty nieobjęte pomocą publiczną).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu są:
1) jednostki samorządu terytorialnego,
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
3) instytucje otoczenia biznesu, czyli osoby prawne, które w dniu złożenia wniosku na Konkurs
a. prowadzą działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom usług:
- doradczych,
- szkoleniowych,
- w zakresie badań i rozwoju,
- informacyjnych,
- w zakresie udzielania pożyczek lub poręczeń,
- w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
- w zakresie promocji gospodarczej,
- w zakresie koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych,
- w zakresie obsługi inwestorów,
- w zakresie wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych i regionalnych,
- polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach w kraju i zagranicą, oraz
b. zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe.

Kwota środków przeznaczona na Konkurs wynosi 1 000 000,00 PLN[2] (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR). Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 100 000,00 PLN[2] (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), która została ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje na temat konkursu otwartego nr LRPO/2.3/1/2013 znajdują się na stronie internetowej IZ LRPO www.lrpo.lubuskie.pl

[1] W rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.).
[2] Przeliczono według kursu euro = 4,1801 zł z dnia 30 października 2013 r. Kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu euro na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie projektu i może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1386:ogoszenie-o-konkursie-nr-lrpo2312013&catid=91:konkursy-aktualne&Itemid=110

Ogłoszenie o konkursie LRPO/4.2.1/1/2014 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od dnia 3 lutego 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. ogłasza konkurs zamknięty Nr LRPO/4.2.1/1/2014 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 75 – Infrastruktura systemu oświaty.

Typ projektów podlegających  dofinansowaniu w ramach konkursu:
a) budowa i/lub modernizacja  infrastruktury szkolnictwa wyższego, w tym:
•  infrastruktury dydaktycznej;
•  infrastruktury o charakterze administracyjno-biurowym i/lub socjalno-bytowym, wraz
z niezbędnym wyposażeniem  (oprócz zakupu zestawów komputerowych ) – do 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – wyłącznie jako element ww. typu projektu;
• zagospodarowanie terenu przyległego (w tym infrastruktura towarzysząca), ściśle związanego z infrastrukturą objętą projektem, o ile jest to niezbędny i uzasadniony element projektu (m.in. drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, tereny zielone) – do 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – wyłącznie jako element ww. typu projektu;
b) wyposażenie  obiektów szkolnictwa wyższego w sprzęt dydaktyczny i/lub naukowo-badawczy (zakup zestawów komputerowych  jest możliwy, wyłącznie pod warunkiem, że będą one przeznaczone do zarządzania i/lub sterowania specjalistycznym sprzętem/urządzeniami, służącymi dla celów dydaktycznych i/lub naukowo-badawczych), pomoce optymalizujące proces kształcenia (w tym specjalistyczne oprogramowanie komputerowe ), wyposażenie warsztatowe.

Podmioty uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu to:
-jednostki samorządu terytorialnego (JST),
-związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
-jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-podmioty wykonujące zadania JST,
-szkoły wyższe,
-jednostki naukowe,
-szpitale, na bazie których szkoły wyższe będą prowadzić działalność dydaktyczną i/lub naukowo-badawczą,
-organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe,
-szkoły resortowe (w tym szkoły artystyczne),
-osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
-jednostki sektora finansów publicznych inne niż JST, posiadające osobowość prawną, w tym OHP.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju dydaktycznej infrastruktury szkolnictwa wyższego – projekty innowacyjne, w szczególności naukowo-badawcze, w tym dotyczące tworzenia nowych kierunków kształcenia, zgodnie z zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy.

Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 28 500 000,00 PLN  (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR). Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 2 850 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, o ile projekt będący przedmiotem procedury odwoławczej zostanie wybrany do dofinansowania (tzn. zdobędzie wymaganą liczbę punktów oraz znajdzie się na określonym miejscu listy rankingowej).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu). Jednakże w przypadku projektów o całkowitej wartości nie przekraczającej 1 mln EUR, które generują dochód, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1441:ogoszenie-o-konkursie-nr-lrpo42112014&catid=90:harmonogram-konkursow&Itemid=111

(źródło: www.lrpo.lubuskie.pl)

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR - nabór II

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.), ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. 

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

3)  złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;

4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach II naboru konkursu wynosi 8.789.384,51 PLN [1]. Alokacja środków na poszczególne województwa wynosi:

dolnośląskie – 358.006,99 PLN, kujawsko-pomorskie – 493.542,41 PLN, lubelskie – 621.981,11 PLN, lubuskie – 712.520,53 PLN, łódzkie – 721.927,74 PLN, małopolskie – 544.431,74 PLN, mazowieckie – 358.006,99 PLN, opolskie – 721.927,74 PLN, podkarpackie – 600.193,10 PLN, podlaskie – 721.927,74 PLN, pomorskie – 447.234,23 PLN, śląskie – 358.006,99 PLN, świętokrzyskie – 481.020,40 PLN, warmińsko-mazurskie – 631.340,10 PLN, wielkopolskie – 483.229,36 PLN, zachodniopomorskie – 534.087,34 PLN.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r. do godz. 16:30.

Kolejność składania wniosków o udzielenie wsparcia nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony pod adresem www.csr.parp.gov.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, a następnie przekazać do PARP, w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora Wniosków, w jeden spośród dwóch przedstawionych niżej sposobów (zgodnie z rozdziałem 10 Wytycznych dla Wnioskodawców):

  • w wersji papierowej – zarejestrowany w Generatorze wniosek o udzielenie wsparcia należy wydrukować i podpisać przez osobę/osoby upoważnione. Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane załączniki. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć do PARP na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego należy zachować dokument potwierdzający nadanie przesyłki na wypadek konieczności udokumentowania faktu dopełnienia tej formalności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Generator Wniosków (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego)

lub

  • za pośrednictwem platformy ePUAP – skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. W przypadku reprezentacji wieloosobowej należy ustanowić pełnomocnika, który będzie posiadał elektroniczny podpis z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany na ww. platformie. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP Wnioskodawca ma obowiązek załączyć w Generatorze Wniosków wersje elektroniczne wymaganych załączników (skan podpisanych dokumentów).

Do wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca ma obowiązek załączyć:

1)   Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. konieczne jest złożenie oświadczenia, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie tej ustawy.

2)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3)   Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie wsparcia (jeśli dotyczy – zgodnie z pkt. V.13 wniosku o udzielenie wsparcia).

4)   Upoważnienie dla osoby/osób podpisujących wniosek o udzielenie wsparcia – jeśli dotyczy. W przypadku spółki cywilnej do wniosku należy załączyć umowę tej spółki.

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik (339kB)

Regulamin Komisji Konkursowej pobierz plik (110kB)

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (384kB)

Instrukcja wypełniania wniosku pobierz plik (286kB)

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik (120kB)

Informacje udostępnianie przez podmiot ubiegający się o wsparcie pobierz plik (151kB)

Instrukcja wypełniania części D Formularza de minimis pobierz plik (193kB)

Lista identyfikatorów gmin pobierz plik (397kB)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (139kB)

Wzór weksla pobierz plik (9kB)

Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pobierz plik (72kB)

Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych pobierz plik (68kB)

Instrukcja wekslowa pobierz plik (207kB)

Wzór raportu rzeczowego  pobierz plik (156kB)

Wzór wniosku o płatność pobierz plik (172kB)

VII edycja konkursu „Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2014 r.

W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia z zakresu turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nominacje zostaną przyznane w siedmiu kategoriach:

  • Rewitalizacja (np. obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa);
  • Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne);
  • Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna);
  • Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe);
  • Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne);
  • Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np. szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej);
  • Miejsce przyjazne dzieciom (np. parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej).

Nominowane i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane w albumie oraz przewodniku turystycznym. Główną nagrodą w konkursie są statuetki „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablice pamiątkowe, dyplomy, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. W przygotowaniu odpowiedzi na pytania i doborze materiałów ilustracyjnych pomoże poradnik „Jak poprawnie przygotować zgłoszenie” (dokument w załączniku). Załączamy także wszystkie dokumenty konkursowe (zaproszenie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy).

Również internauci będą mogli wybrać swoich laureatów poprzez głosowanie na stronie konkursowej.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Zjazd 2/4
60-653 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Bieżące informacje o przebiegu konkursu publikowane będą na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Polska_pieknieje.aspx oraz www.smartlink.pl.
Zapraszamy także do śledzenia profilu na Facebooku.

Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Konkursu:

Piotr Koziróg
tel. kom. 605517004
tel./faks: 61 8499040 (wew. 103)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Rokita
tel. kom. 605517009
tel./faks: 61 8499040 (wew. 104)