Kolejne wymierne efekty współpracy BERG Sp. z o.o. z samorządami

W dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową wniosków, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej. Wszystkie projekty ocenione pozytywnie zostały wybrane do otrzymania dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 33 827 029,14 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs.

Pragniemy poinformować, iż na ogłoszonej przez Zarząd Województwa liście rankingowej znalazły się projekty przygotowane przez ekspertów BERG Sp. z o.o.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania.

Załącznik b1 17 - po ZWL Lista pozytywna po ocenie merytorycznej

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie w ramach konkursu zamkniętego Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 po procedurze odwoławczej, dotyczącej wyników oceny formalnej

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zaktualizowany wynik oceny formalnej projektów złożonych na konkurs
Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych):

  • 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej
  • 79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 czerwca 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów –
I etap konkursu – rozpoczął się w dniu 30 lipca 2015 r. i trwał do dnia 30 września 2015 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 43 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 75 745 163,36 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 93 121 595,47 PLN.

Podczas weryfikacji wstępnej, stanowiącej II etap konkursu, do oceny formalnej zakwalifikowały się 42 projekty, z czego ocenę formalną (III etap konkursu) przeszło pozytywnie 35 wniosków. Trzech Beneficjentów, których projekty uzyskały wynik negatywny podczas oceny formalnej, złożyło protest do Instytucji Zarządzającej RPO.
Ze względu na pozytywne rozstrzygnięcie protestów, wszystkie projekty zostały poddane ponownej ocenie formalnej, która zakończyła się pozytywnie. Poprawne pod względem formalnym wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej.

W związku z powyższym, ocenę formalną pozytywnie przeszło 38 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 59 150 121,20 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 73 114 519,69 PLN.

W związku z powyższym, lista wniosków ocenionych formalnie w ramach ww. konkursu, została zaktualizowana, w celu uwzględnienia wyniku procedury odwoławczej.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.

Lista wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść dokumentu wraz z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 w trybie obiegowym (załącznik nr 3). Zmiany w dokumencie zwiększają przejrzystość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. M.in. doprecyzowano informacje nt. podmiotów mogących realizować projekty jako partnerzy oraz grupy docelowe w ramach przedsięwzięć edukacyjnych finansowanych z EFS. Uaktualniono kryteria wyboru projektów zgodnie z uchwałami Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 przyjętymi w trybie obiegowym.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego przyjęty

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego (PIiPG WL). Jest to dokument, który w swoich założeniach pozwala na koncentrację wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020), w następujących obszarach:

  • tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych;
  • przedsięwzięć w zakresie promocji gospodarczej przedsiębiorstw oraz regionu;
  • wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozbudowę inkubatorów przedsiębiorczości.

Podejmowane, na jego podstawie działania mają doprowadzić do świadomego i aktywnego planowania i zarządzania procesami rozwoju regionalnego. Dokument ma służyć bardziej skutecznemu wydatkowaniu środków Programu oraz realizacji przedsięwzięć efektywniejszych gospodarczo i finansowo przez beneficjentów w ramach RPO-L2020. W kontekście społecznym, ma przyczynić się do szybszego i lepszego jakościowo rozwoju przedsiębiorczości w regionie i wzrostu zatrudnienia. Natomiast w kontekście gospodarczym, będzie wpływać na zasady lokalizacji terenów inwestycyjnych oraz internacjonalizacji lubuskich przedsiębiorstw, co ma przyczynić się do ich rozwoju.

 

W załączeniu:

Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)