Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego przyjęty

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego (PIiPG WL). Jest to dokument, który w swoich założeniach pozwala na koncentrację wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020), w następujących obszarach:

 • tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych;
 • przedsięwzięć w zakresie promocji gospodarczej przedsiębiorstw oraz regionu;
 • wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozbudowę inkubatorów przedsiębiorczości.

Podejmowane, na jego podstawie działania mają doprowadzić do świadomego i aktywnego planowania i zarządzania procesami rozwoju regionalnego. Dokument ma służyć bardziej skutecznemu wydatkowaniu środków Programu oraz realizacji przedsięwzięć efektywniejszych gospodarczo i finansowo przez beneficjentów w ramach RPO-L2020. W kontekście społecznym, ma przyczynić się do szybszego i lepszego jakościowo rozwoju przedsiębiorczości w regionie i wzrostu zatrudnienia. Natomiast w kontekście gospodarczym, będzie wpływać na zasady lokalizacji terenów inwestycyjnych oraz internacjonalizacji lubuskich przedsiębiorstw, co ma przyczynić się do ich rozwoju.

 

W załączeniu:

Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Komunikat w sprawie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2016 r., Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 informuje, że w dniu 18 kwietnia br. upłynął termin implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE. Mimo trwających od dłuższego czasu prac legislacyjnych, zintensyfikowanych w ostatnich miesiącach, wskazany termin implementacji nie został dotrzymany. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przenoszący do krajowego porządku prawnego uregulowania ww. dyrektyw, aktualnie znajduje się na etapie prac parlamentarnych.

Opisana sytuacja ma szczególne znaczenie dla instytucji realizujących programy polityki spójności z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności prowadzonych postępowań z przepisami unijnymi. Rozwiązaniem gwarantującym brak wystąpienia nieprawidłowości związanych z nieterminową implementacją jest odłożenie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z tym sugeruje się, aby we wszystkich przypadkach, w których rozwiązanie to będzie mogło być zastosowane, postępowania były wszczynane dopiero po wejściu w życie wspomnianej ustawy zmieniającej.

Odłożenie w czasie wszczęcia postępowania może jednak w części przypadków okazać się niemożliwe. Mając to na względzie, jak również dążąc do zminimalizowania ryzyka wystąpienia w takich przypadkach nieprawidłowości związanych z brakiem terminowej implementacji przepisów wspomnianych dyrektyw, Urząd Zamówień Publicznych opracował zalecenia wskazujące sposób postępowania, który powinien zostać przyjęty przez zamawiających w celu realizacji wymogów wynikających z przepisów dyrektyw, dotychczas nieodzwierciedlonych w treści obowiązującej ustawy. Dokument dostępny jest na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test. Stosowanie zaleceń UZP w wyżej wymienionych sytuacjach zminimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji postępowań.

Jednocześnie IZ RPO Lubuskie 2020 informuje, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE istnieje pogląd o konieczności bezpośredniego stosowania dyrektyw przez podmioty należące do szerokiego kręgu podmiotów władzy państwowej. W swym orzecznictwie Trybunał zalicza do tego kręgu wszystkie organa administracji, także te zdecentralizowane, jak gminy (wyrok Costanzo,103/88), jak i spółki prawa publicznego (wyrok Portgas, C-425/12). Wobec tego nie można w przyszłości wykluczyć, że za uchybienia podmiotów należących do tego kręgu, wynikające z opóźnienia w implementacji dyrektyw, organy UE będą oczekiwały nałożenia korekt o charakterze indywidualnym. Pamiętać należy bowiem, że co do zasady odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych ponoszą w pełni zamawiający (beneficjenci).

W przypadku postępowań wszczętych przed dniem 18 kwietnia br. zastosowanie znajdują niezmienne przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego.
Proces konsultacji prowadzony będzie w terminie: 22 kwietnia - 13 maja 2016 roku.
W ramach konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania ze środowiskami i instytucjami społecznymi oraz ekologicznymi, a także wszystkimi innymi podmiotami wyrażającymi chęć uczestnictwa. Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko wraz z Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego oraz informacja nt. spotkań konsultacyjnych będzie udostępniona na stronie internetowej
www.bip.lubuskie.pl.

Uwagi do projektu Prognozy zgłaszać można na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-057 Zielona Góra lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Wydłużenie naboru wniosków w pięciu konkursach w ramach RPO-Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Decyzja ta umożliwi wnioskodawcom skompletowanie pełnej dokumentacji. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom beneficjentów. Staramy się być elastyczni, bo to umożliwi lepsze wdrażanie RPO Lubuskie 2020 – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów:

 1. Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,
 2. Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 31 maja br.
 3. Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 17 czerwca br.
 4. Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 17 czerwca br.
 5. Nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 17 czerwca br.

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Nabór otwarty programów rewitalizacji

W perspektywie 2014-2020 współfinansowaniem UE mogą zostać objęte jedynie te projekty rewitalizacyjne, które wynikają z programów rewitalizacji przygotowywanych i przyjmowanych przez gminy. W myśl zapisów Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, programy rewitalizacji podlegają weryfikacji dokonywanej przez IZ RPO-L2020.

Pozytywnie zweryfikowane programy rewitalizacji zostają wpisane do Wykazu programów rewitalizacji (prowadzonego i na bieżąco aktualizowanego przez IZ RPO-L2020) i stają się podstawą do ubiegania się przez gminy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków EFSI.

Weryfikacja programów rewitalizacji nie stanowi elementu oceny wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i będzie przeprowadzana przed wspomnianą oceną.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 

OGŁASZA NABÓR OTWARTY


programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji

 

podlegających weryfikacji (UMWL) pod kątem zgodności z Wytycznymi

 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

 

 

 

Nabór rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj.

15 kwietnia 2016 r. i potrwa do odwołania – nie dłużej niż do końca 2022 roku.

 

W ramach naboru można zgłaszać:

 • projekty programów rewitalizacji[1],
 • programy rewitalizacji (i ich zmiany) przyjęte uchwałą przez właściwy organ.

Weryfikacja programów rewitalizacji będzie prowadzona przez powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego Zespół do spraw rewitalizacji zgodnie z zasadami weryfikacji i w oparciu o kryteria przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

Do składania programów rewitalizacji (ich zmian)/projektów programów rewitalizacji uprawnione są gminy z obszaru województwa lubuskiego.

 


Informacje na temat szczegółów związanych z naborem oraz procesem weryfikacji można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (nabór programów rewitalizacji oraz zasady ich weryfikacji);
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (nabór programów rewitalizacji oraz zasady ich weryfikacji).

 

Programy rewitalizacji należy złożyć w wersji papierowej wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive).

Programy rewitalizacji (w wersji papierowej i na nośniku danych) należy kierować w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Weryfikacja programów rewitalizacji” osobiście lub za pośrednictwem kuriera, bądź poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B5).

 

Program rewitalizacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30.

 

Zarówno w przypadku dostarczenia programu rewitalizacji osobiście, jak i pocztą/kurierem – wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania programów rewitalizacji.

 

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania programów rewitalizacji zostały szczegółowo opisane w Zasadach weryfikacji programów rewitalizacji.

 

 

Do pobrania:

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 1 do Zasad: schemat weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 2 do Zasad: schemat weryfikacji projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 3 do Zasad: kryteria weryfikacji programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 4 do Zasad: karty weryfikacji programu rewitalizacji (lub ich zmian)/projektu programu rewitalizacji

 

 

[1] Za projekt programu rewitalizacji uznaje się dokument, na takim poziomie zaawansowania, który pozwoliłby przyjąć go przez organ uchwałodawczy gminy/miasta, a weryfikacja programu jest ostatnim etapem prac nad dokumentem i zakres zmian, jakie będą następowały w jego treści będą bezpośrednim wynikiem procesu weryfikacji. Za projekt programu rewitalizacji należy również uznać dokument na powyżej wskazanym poziomie dojrzałości, dla którego nie spełniono wymogów w zakresie ooś.

 (www.rpo.lubuskie.pl)