Programy rewitalizacji w projektach RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Lubuskiego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 będzie weryfikował programy rewitalizacji, które będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki przeznaczone na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wyłącznie te projekty, które wynikają z pozytywnie zweryfikowanych przez IZ RPO programów rewitalizacji będą mogły uzyskać wsparcie z RPO-L2020. W tym celu w dniu 5 kwietnia 2016 r. Zarząd przyjął kryteria weryfikacji programów rewitalizacji i jednocześnie podjął decyzję o wszczęciu naboru programów rewitalizacji do weryfikacji, który rozpocznie się 15 kwietnia 2016 r. i będzie miał charakter otwarty. Szczegółowa informacja o naborze, zasadach składania dokumentów do weryfikacji, procesie weryfikacji, czy poszczególnych terminach zostanie opublikowana w ogłoszeniu o naborze w dniu jego rozpoczęcia.

Weryfikacji będą podlegały zarówno programy rewitalizacji przyjęte przez radę gminy/miasta, jak i projekty tych dokumentów, które ze względu na np. niezakończoną procedurę oceny oddziaływania na środowisko nie będą jeszcze przyjęte przez właściwy organ.

Proces weryfikacji programów rewitalizacji będzie powadzony w oparciu o przyjęte kryteria, również w ramach Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji realizowanego przez UMWL.

Do pobrania:
Kryteria weryfikacji programów rewitalizacji


Schemat weryfikacji programu rewitalizacji


Schemat weryfikacji projektu programu rewitalizacji

(www.rpo.lubuskie.pl)

Zmiany w regulaminach sześciu konkursów w ramach RPO - Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w dniu 5 kwietnia 2016 r. wprowadził zmiany w dokumentacjach dotyczących następujących konkursów:

  1. Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra,
  2. Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski,
  3. Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT,
  4. Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski,
  5. Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych,
  6. Nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Dokumentacje konkursowe dostępna są w zakładce

ZOBACZ OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, przyjął zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Zmiany obowiązują od dnia 29 marca 2016 r.

Zmieniona dokumentacja konkursowa jest udostępniona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

(źródło:www.rpo.lubuskie.pl)

Anulowanie konkursu RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 marca 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, typ I – wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego, dla którego nabór wniosków o dofinansowanie miał się rozpocząć 31 marca 2016 roku.

Biorąc pod uwagę, że celem ogłoszonego postępowania konkursowego jest stworzenie spójnego systemu reagowania na zagrożenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, niezbędne jest szczegółowe przeanalizowanie potencjalnych projektów planowanych do realizacji w ramach typu II projektów (głównie pod kątem planowanych do osiągnięcia wskaźników oraz stopnia realizacji celów Działania) oraz przeprowadzenie weryfikacji i przeglądu kryteriów oceny projektów przygotowanych dla Działania 4.1 (typ I i II) i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO-L2020.

Anulowanie przedmiotowego konkursu i ponowne ogłoszenie naboru w późniejszym terminie, pozwoli IZ RPO-L2020 na wyłonienie do wsparcia projektów, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do osiągniecia zaplanowanych celów Działania i założeń Programu. Zagwarantuje, że wsparcie otrzymają projekty, które w sposób mierzalny wpłyną na rozwój regionu oraz umożliwi podjęcie działań niezbędnych do osiągnięcia założonego poziomu certyfikacji w ramach RPO - L2020 oraz efektywnego wykorzystania dostępnych środków.

 (źródło: www.rpo.lubuskie.pl)

Zwiększenie alokacji dla zaplanowanego na czerwiec 2016 r. konkursu w ramach Działania 4.5 RPO-Lubuskie 2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 marca 2016 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji dla zaplanowanego na czerwiec 2016 roku konkursu w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra, I Typ: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz II Typ: Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione, z 5 000 000,00 zł do równowartości 3 544 695,00 euro, tj. 100 % alokacji przeznaczonej na Poddziałanie.

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)