Go to Brand - dotacje na promocję polskich marek

100 mln złotych to pula środków dostępna w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na wsparcie promocji oraz internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową, zarejestrowaną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące uczestniczenia przez firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji. Chodzi o działania mające na celu promowania Marki Polskiej Gospodarki, a także wyrobów i usług, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Ponadto w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, preferowane będą firmy, które wdrożyły, zleciły, bądź zakupiły prace badawczo-rozwojowe (B+R) albo prowadzą je samodzielnie. Nabór wniosków w ramach rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 5 sierpnia br.Dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć TUTAJ.

(źródło: www.lubuskie.pl)

Przedsiębiorstwo Fair Play - zgłoś swoją firmę

Trwa XIX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Zgłoś swoja firmę i udowodnij innym, że odnosisz sukcesy działając etycznie!

Od 19 lat polskie przedsiębiorstwa są promowane w najstarszym ogólnopolskim programie skierowanym do firm, dla których nie tylko wynik, ale również sposób prowadzenia biznesu ma zasadnicze znaczenie.

Do tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zgłosiło się już niemal 200 firm z 14 województw. Certyfikat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 mają szansę uzyskać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji, a ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach prospołecznych,
a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

Listę uczestników  można znaleźć pod adresem:   http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/uczestnicy-certyfikacji.html.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin dostępny na stronie: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/pliki/dokumenty/2016/pfp_regulamin_2016.pdf

Zapraszamy do udziału lubuskie przedsiębiorstwa!

(źródło: www.lubuskie.pl)

Nasze projekty dot. budowy dróg lokalnych z PROW dofinansowane

W dniu 17 maja 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatwierdzenie listy operacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego pozwoli na podpisanie umów z Beneficjentami, do wysokości limitu środków dostępnych dla Województwa Lubuskiego tj.17 196 824 Euro. Mając na względzie średni kurs Euro z dnia 28 kwietnia 2016 roku publikowany przez EBC 4,3880 zł/1 euro, daje to kwotę dostępnego limitu 75 459 663,71 zł. Wnioskowana kwota pomocy 120 pozytywnie ocenionych wniosków, które uzyskały minimum 9 pkt, wynosi 73 875 318,00 zł. 

Na liście projektów wskazanych do dofinansowania znalazły się wszystkie projekty, które zostały opracowane przez naszych ekspertów. Poniżej lista rankingowa.

lista rankingowa (216.12 KB)

(źródło: www.prow.lubuskie.pl)

Kolejne wymierne efekty współpracy BERG Sp. z o.o. z samorządami

W dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową wniosków, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej. Wszystkie projekty ocenione pozytywnie zostały wybrane do otrzymania dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 33 827 029,14 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs.

Pragniemy poinformować, iż na ogłoszonej przez Zarząd Województwa liście rankingowej znalazły się projekty przygotowane przez ekspertów BERG Sp. z o.o.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania.

Załącznik b1 17 - po ZWL Lista pozytywna po ocenie merytorycznej

(źródło: www.rpo.lubuskie.pl)