Zespół

 

Jakub Zamojski

Prezes Zarządu

magister inżynier ekonomii i zarządzania, absolwent Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 14 lat w branży usług doradczo-konsultingowych, ponad 215 przygotowanych projektów, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, ekspert krajowy przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, asesor Komisji Oceny Projektów w programach regionalnych Województwa Lubuskiego, były pracownik Instytucji Zarządzającej, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego.

 

Sławomir Laskowski

Członek Zarządu

magister inżynier ekonomii i zarządzania, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Politechniki Zielonogórskiej, 16 lat w branży usług doradczo - konsultingowych, ponad 240 przygotowanych projektów, multiplikator w zakresie funduszy strukturalnych, asesor Komisji Oceny Projektów w programach regionalnych, ekspert krajowy przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, członek Rady Akredytacyjnej Programu Konsultant Funduszy Europejskich, kierownik wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, były pracownik Instytucji Zarządzającej, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

  

Grzegorz Gorzechowski

Ekspert ds.kreacji projektów i analiz strategicznych

magister politologii, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami z elementami prawa europejskiego”, 16 lat w branży usług - doradczo konsultingowych, ponad 200 przygotowanych projektów, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, z powodzeniem nadzorował różnorodne projekty wdrożeniowe w obszarze EFS i EFRR, były pracownik sektora administracji samorządowej, członek licznych komisji oceniających projekt grantowe sektora NGO, członek Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego.

 

  

Małgorzata Mydlikowska

Specjalista ds. prawno-formalnych

magister matematyki i ekonomii, absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Technicznej Wuppertal w Niemczech na kierunku „Specjalista ekonomiczny ds. Europy Środkowo-Wschodniej”. Specjalistka ds. monitorowania i kontaktu z uczestnikami w wielu projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorka dokumentów o charakterze strategicznym stanowiących podstawę do dofinansowania działań inwestycyjnych jednostek publicznych i przedsiębiorstw. Organizatorka wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym dla grup młodzieży i osób poszukujących wsparcia zewnętrznego.

 

  

Monika Wielgus

Specjalista ds. projektów EFS

magister Socjologii, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, 8 lat doświadczenia w realizacji projektów Unijnych. Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. Prowadzenie działań związanych z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych z EFS, w tym głównie prowadzenie postępowań ofertowych, przygotowywanie wniosków o płatność, obsługa SL2014.

 

  

Katarzyna Ziembowska

Specjalista ds. administracyjnych i promocji

inżynier, absolwent studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem produktów przemysłowych”, 8 lat w branży usług edukacyjno - szkoleniowych, kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji akcji marketingowych i promocyjnych oraz w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Doświadczenie w pracy z mediami, znajomość specyfiki nowoczesnych narzędzi promocji w zakresie budowania relacji biznesowych z klientami z sektora administracji publicznej oraz rynku prywatnego.

 

  

Justyna Lejnsztern

Specjalista ds. projektów EFS

magister socjologii, absolwentka studiów administracja publiczna specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Autorka wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i innych źródeł dla przedsiębiorców, gmin, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych. Doświadczenie w realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów unijnych. Wieloletnie zaangażowanie w koordynację różnorodnych przedsięwzięć i projektów realizowanych przez trzeci sektor.

 

  

Rafał Stasiński

Ekspert ds. kreacji projektów i analiz strategicznych

magister politologii, absolwent Programów Europejskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Kierownik projektów współfinansowanych ze środków EFS, EFRR, EFRROW, EOG i budżetu państwa realizowanych dla gmin, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Autor wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności, analiz i strategii rozwoju, szkoleniowiec. Były pracownik samorządu, aktywny działacz organizacji pozarządowych.

 

  

Sylwia Kowalczyk - Przymusińska

Specjalista ds. rozliczeń i wdrażania

magister inżynier ekonomii i zarządzania, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu studiów podyplomowych o specjalizacji „Rachunkowość” oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. o kierunku „Pozyskiwanie Funduszy Unijnych i Rozliczanie Projektów”, były pracownik sektora administracji samorządowej, w tym m.in. ze strony Instytucji Zarządzającej  w ramach perspektywy 2007-2013 oraz Instytucji Certyfikującej wydatki do Komisji Europejskiej w okresie 2014-2020, 12-letnie doświadczenie w  zarządzaniu, rozliczaniu projektów oraz w prowadzeniu postępowań administracyjnych w odzyskiwaniu środków europejskich, trenerka wielu szkoleń i konferencji dla Beneficjentów w zakresie rozliczeń, księgowości i dokumentowania wydatków projektów unijnych. Obecnie rozliczanie i obsługa finansowo-księgowa oraz kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie projektów unijnych w ramach funduszy EFRR i EFS.