Zespół

 

Jakub Zamojski

Prezes Zarządu

magister inżynier ekonomii i zarządzania, absolwent Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 14 lat w branży usług doradczo-konsultingowych, ponad 215 przygotowanych projektów, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, ekspert krajowy przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, asesor Komisji Oceny Projektów w programach regionalnych Województwa Lubuskiego, były pracownik Instytucji Zarządzającej, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego.

 

Sławomir Laskowski

Członek Zarządu

magister inżynier ekonomii i zarządzania, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Politechniki Zielonogórskiej, 16 lat w branży usług doradczo - konsultingowych, ponad 240 przygotowanych projektów, multiplikator w zakresie funduszy strukturalnych, asesor Komisji Oceny Projektów w programach regionalnych, ekspert krajowy przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, członek Rady Akredytacyjnej Programu Konsultant Funduszy Europejskich, kierownik wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, były pracownik Instytucji Zarządzającej, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

  

Grzegorz Gorzechowski

Dyrektor ds. klienta instytucjonalnego

magister politologii, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami z elementami prawa europejskiego”, 16 lat w branży usług - doradczo konsultingowych, ponad 200 przygotowanych projektów, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, z powodzeniem nadzorował różnorodne projekty wdrożeniowe w obszarze EFS i EFRR, były pracownik sektora administracji samorządowej, członek licznych komisji oceniających projekt grantowe sektora NGO, członek Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego.

 

  

Małgorzata Mydlikowska

Specjalista ds. projektów

magister matematyki i ekonomii, absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Technicznej Wuppertal w Niemczech na kierunku „Specjalista ekonomiczny ds. Europy Środkowo-Wschodniej”. Specjalistka ds. monitorowania i kontaktu z uczestnikami w wielu projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorka dokumentów o charakterze strategicznym stanowiących podstawę do dofinansowania działań inwestycyjnych jednostek publicznych i przedsiębiorstw. Organizatorka wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym dla grup młodzieży i osób poszukujących wsparcia zewnętrznego.

 

  

Monika Wielgus

Specjalista ds. projektów

magister Socjologii, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, 8 lat doświadczenia w realizacji projektów Unijnych. Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. Prowadzenie działań związanych z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych z EFS, w tym głównie prowadzenie postępowań ofertowych, przygotowywanie wniosków o płatność, obsługa SL2014.

 

  

Katarzyna Ziembowska

Specjalista ds. PR i promocji

inżynier, absolwent studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem produktów przemysłowych”, 8 lat w branży usług edukacyjno - szkoleniowych, kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji akcji marketingowych i promocyjnych oraz w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Doświadczenie w pracy z mediami, znajomość specyfiki nowoczesnych narzędzi promocji w zakresie budowania relacji biznesowych z klientami z sektora administracji publicznej oraz rynku prywatnego.

 

  

Justyna Lejnsztern

Ekspert ds. projektów EFS

magister socjologii, absolwentka studiów administracja publiczna specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Autorka wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i innych źródeł dla przedsiębiorców, gmin, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych. Doświadczenie w realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów unijnych. Wieloletnie zaangażowanie w koordynację różnorodnych przedsięwzięć i projektów realizowanych przez trzeci sektor.

 

  

Rafał Stasiński

Ekspert ds. rozliczeń i wdrożeń

magister politologii, absolwent Programów Europejskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Kierownik projektów współfinansowanych ze środków EFS, EFRR, EFRROW, EOG i budżetu państwa realizowanych dla gmin, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Autor wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności, analiz i strategii rozwoju, szkoleniowiec. Były pracownik samorządu, aktywny działacz organizacji pozarządowych.